Lek och lärande

I förskolans läroplan står det att leken är viktig för barns utveckling och lärande och därför har vi skapat en innemiljö som är stimulerande och mångsidigt användbar och fångar barnens uppmärksamhet, meningsfullhet och uthållighet i lek och utforskande. Den ger barnen möjligheter att pröva att uttrycka sig på olika sätt, både själva och tillsammans med andra, genom sång och musik, bild, dans, drama, tal, skrift och modern teknik.

Den stimulerar också barnen till så varierad lek som möjligt och inspirerar till många olika möten mellan barnen genom lek och aktivitet, att upptäcka och utforska, att arbeta och konstruera. Materialet är tillgängligt och väl synligt för att utmana barnens fantasi och för att utveckla deras lärande, i så väl språk samt matematiska färdigheter.

Vi arbetar också med att ge barnen grundläggande kunskaper om natur- och miljövårdsfrågor och att barnen utvecklar en förståelse för naturens olika kretslopp och människans delaktighet i dessa.